УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на „ЕКОЕФЕКТ СВ“ ЕООД

1. Кои сме ние?

„ЕКОЕФЕКТ СВ“ ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“),

ЕИК: 203734072, седалище и адрес на управление: гр. Свищов, п.к. 5250, ж.к. Западна Индустриална Зона, Площадка „Свилоза“;

данни за контакт: тел. номер: +359 888 029 497, имейл: office@ecoefect.com

Данни за контакт по въпроси, свързани с обработването на лични данни:
имейл: legal.dpa@mydata.bg.

„ЕКОЕФЕКТ СВ“ ЕООД е българско дървообработващо дружество, специализирано в производството на клинозъбно-слепени плотове и подови настилки от масивна широколистна дървесина и други елементи за мебелната промишленост и строителството.

2. Вашите лични данни и нашият ангажимент към Вас

Дружеството ни спазва всички приложими закони, включително законодателството за защита на личните данни.

Защитата на личните данни е тема с нарастващо значение, още повече в дигитален контекст. Ние високо ценим и разбираме този факт.

Целта на този документ е да Ви разясним по ясен начин подробностите около събирането, съхраняването на лични данни, защо обработваме данните, дали и с кого ги споделяме, така че Вие да сте сигурни, че Вашата поверителност е в добри ръце, а информацията за Вас се съхранява и обработва от наша страна при максимална грижа и внимание.

3. Какви лични данни събираме от Вас, на какво основание и защо?

A) Дружеството обработва лични данни във връзка със следните дейности:

- Подбор на персонал – с цел извършване на подбора и избор на подходящ персонал се събират данни, идентифициращи кандидатите за работа (като, например, имена), данни за тяхното образование, стаж, други умения и квалификации, данни за контакт с кандидатите (имейл, тел. номер). Данните биват обработвани от Дружеството на преддоговорно основание, на основание легитимен интерес, а в някои случаи и на основание съгласие (когато кандидатът е дал своето съгласие за съхранение на данните му за срок, по-дълъг от 6 месеца).

Ако по време на подбора сте ни предоставили копия или оригинали на документи, те се съхраняват при нас за срок до 6 месеца, след което се унищожават. Имате право в този срок да изисквате да Ви ги върнем обратно. 


- Управление на човешки ресурси - в общия случай, данните, които се събират и съхраняват за служителите на Дружеството, са тези, посочени в българското трудово и осигурително законодателство. Това включва и обработването на специални категории данни (като данни за здравословно състояние). В определени случаи можем да събираме и обработваме данни поради наш легитимен интерес – например, реклама на дейността на Дружеството. За организацията на ефективен работен процес се събират и обработват данни на служители, свързани с утвърждаване на графици, смени.

Сроковете за съхранение, мерките за тяхната защита, както и други важни детайли за данните на служителите ни са подробно описани в наш вътрешен документ - Уведомление за поверителност за служителите, като това уведомление е достъпно само за служителите на Дружеството.

- Отношения и сключване на договори с контрагенти (партньори) - Ако Вие сте наш партньор, контрагент, в този случай и във връзка със създаването и развитието на нашите взаимоотношения, събираме от Вас определени данни. В рамките на тази дейност, данните са ограничени до идентифицираща Ви информация, данни за контакт с Вас, за Ваши служители, които работят с нас. Това обикновено са имена, ЕГН (ако е необходимо за конкретната цел), адрес и телефон (имейл) за контакт. Данните се съхраняват за срок, не по-дълъг от максималната погасителна давност, считано от края на изпълнение на съответния договор, с цел защита на Ваши и наши интереси.

- Счетоводно отчитане – данните се събират и обработват на основание закон, с цел счетоводно обслужване и счетоводна отчетност на дейността и защита на легитимни интереси на Дружеството. Обработват се само данни, изискуеми съгласно нормативните изисквания, свързани със счетоводните операции и счетоводно отчитане; това са данни, отнасящи се до служители/представители на организации/дружества – клиенти на Дружеството; за клиенти, които са физически лица: имена, ЕГН, адрес. Данните се съхраняват в срокове, съобразени със счетоводното, данъчното и финансовото законодателство и др. относима правна уредба.

Б) Дружеството може да обработва лични данни и във връзка със свои не толкова регулярни дейности като:

- Обработване на данни във връзка с управление на капитала и функциониране на Дружеството - Дружеството обработва данни за физическите лица, които го представляват, управляват, данни за физическите лица, представляващи едноличния собственик на капитала му, данни за физически лица, които по пълномощие участват в заседания на едноличния собственик на капитала на Дружеството. Данните се обработват на законово основание, с цел спазване на нормативни изисквания, идентификация и участие във връзка с общи събрания на акционерите, както и на основание легитимен интерес.


- Запитвания през контактна форма на сайта - посредством възможността за отправяне на запитване до Дружеството (чрез формата за контакт/връзка с Дружеството, публикувана на интернет сайта ни https://ecoefect.com), Дружеството събира данни за име/-на, имейл, тел. номер, информация за това как запитващият е разбрал за Дружеството, както и информация от запитването, оформено в свободен текст.
Обработваните данни са в минимално количество и се използват с цел идентифициране и връщане на отговор на запитващия, евентуално за сключване на договор с него и развиване на партньорски/клиентски взаимоотношения с лицето (с дружеството/организацията, което/-ято представлява).

- Изпращане на търговски съобщения, директен маркетинг - в случай, че изрично сте се съгласили с това, ще използваме Вашите данни с цел директен маркетинг/за изпращане на търговски съобщения към Вас. Ако вече сте в ролята на наш клиент, доставчик или партньор, в този случай в рамките на нашия легитимен интерес, е възможно да се свържем с Вас по имейл, за да Ви изпратим информация за наши нови проекти, услуги. В конкретния случай, легитимният ни интерес е свързан с нашето право и усилия за развитие на продуктите и услугите ни.

По всяко време можете да се откажете от (да възразите срещу) получаване на имейли от нас със съдържание като гореописаното, чрез натискане на специален линк в долната част на всяко писмо, което получавате от нас.

- Логове за сигурност и „бисквитки“ – при всяко посещение на интернет сайта ни https://ecoefect.com се предават данни за ползването от съответния интернет браузър и протоколни файлове, така наречените сървър лог файлове, като например дата и час на извличането, име на достъпената страница, количество прехвърлени данни и търсеният провайдър, които се съхраняват. Тези данни не могат да бъдат свързани с конкретно лице и служат единствено за осигуряване на безпроблемно функциониране на уебсайта.

Интернет сайтът ни използва „бисквитки“, които са важни за коректната му работа.
Повече информация за видовете „бисквитки“ на сайта ни можете да намерите тук.

Дружеството не извършва профилиране, нито автоматизирано вземане на решения.

4. С кого споделяме Вашите данни?

Вашите данни се споделят с външни лица, само в следните случаи:
1. ако закон изисква това

или

2. ако тези лица са наши доставчици на услуги, например лицата, които ни предоставят услуги във връзка със счетоводното обслужване на Дружеството, във връзка с техническата поддръжка на използваните от нас софтуерни решения и др. Тези доставчици са внимателно подбрани от нас и изискваме от тях да приложат същата защита към данните, каквато прилагаме ние. Данните, които им предоставяме, са в строго минимален обем и не надвишават целта, за която го правим.

В общия случай, Дружеството не съхранява лични данни извън Европейския съюз и не извършва предаване (трансфер) на данни извън Европейския съюз. Ако се наложи извършването на такъв трансфер на данни (например, при командироване на служители на Дружеството в страни извън ЕС, като в такъв случай се споделят данни с цел организация на пътуването, настаняване), Дружеството се задължава предаването на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация, да се осъществява само при условие, че са спазени разпоредбите на Регламента, включително във връзка с
последващи предавания на лични данни от третата държава или от международната организация на друга трета държава или на друга международна организация, за да се осигури необходимото ниво на защита на физическите лица по Регламента и те да не
бъдат изложени на риск.

5. Какви мерки за защита прилагаме?

Събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни при спазване на всички законови изисквания, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност, при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме и прилагаме защита като криптиране, ограничен достъп, сигурно архивиране и унищожаване и др.

Извън техническите мерки, Дружеството задължава своите служители да спазват вътрешните му политики и процедури за защита на личните данни при обработване на лични данни.

6. Колко дълго прилагаме личните Ви данни?

Съхраняваме личните Ви данни за срока, необходим за изпълнението на договора или целите, за които данните са събрани, освен ако по закон или за защита на легитимните ни интереси или Вашите права, не е необходим по-дълъг срок за съхранение.

При определяне на сроковете и критериите за съхранение на личните Ви данни се съобразяваме и с нормалното развитие на партньорските ни отношения.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за целите, за които са събрани, и са изтекли сроковете за тяхното съхранение, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

7. Какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни?

Можете да поискате от нас да Ви предоставим достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, да ги коригираме или допълним, да ограничим обработването им, да ги получите в машинно-четим формат, да възразите срещу обработването им, да оттеглите съгласието си за обработване, когато данните Ви са събрани на това основание, както и да изтрием всички данни за Вас.

Част от Вашите права зависят от конкретната причина за обработване на личните Ви данни. Ние ще Ви съдействаме при упражняването им, ще разгледаме исканията Ви в законоустановения срок и ще ги уважим, когато са допустими и са налице основанията за това.

В редките случаи, в които не можем да удовлетворим исканията Ви в рамките на 1 (един) месец, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон, като ще Ви посочим причините за това.

Можете да реализирате правата си, като отправите искане до нас чрез посочения по-горе имейл за връзка по въпроси, свързани с обработването на лични данни. Можете да използвате този формуляр

За да защитим правата Ви и правата на другите субекти на данни (наши партньори, контрагенти, служители), чиито лични данни обработваме, преди да Ви предоставим достъп до определени данни или да извършим друго действие по Ваше искане, трябва да се уверим в самоличността на подателя на искането. Затова може да Ви помолим да ни предоставите допълнителна информация за Вас, да дойдете на място, да изпратите искането си, подписано с електронен подпис, или да предприемем други разумни мерки, в зависимост от характера на искането, данните и контекста на тяхното обработване.

Ако смятате, че Вашите права са нарушени, можете да се свържете с нас, за да проверим въпроса и да предприемем съответните действия във връзка с това. Също така имате право и да се обърнете и към Комисия за защита на личните данни (като надзорен орган) и да подадете жалба до Комисията. Повече информация за надзорния орган можете да намерите тук: https://www.cpdp.bg/.

8. Актуализация

При промени в политиките, процедурите и методите за събиране и обработване на лични данни от нас и в мерките, които прилагаме за тяхната защита, ще Ви информираме своевременно, като ревизираме и актуализираме настоящото уведомление за поверителност.

Дата на последна актуализация на документа: 16.04.2021 г.