Условия за ползване

Условия за ползване

I. Предмет

Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“, са предназначени за регулиране на отношенията между ЕКОЕФЕКТ СВ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: https://ecoefect.com. , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

II. Данни за Доставчика

 Информация относно Доставчика:

 1. Наименование: ЕКОЕФЕКТ СВ - ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: BG203734072
 3. Седалище и адрес на управление: Свищов, 5250, жк Западна Индустриална ЗонаПлощадка "Свилоза"
 4. Адрес за упражняване на дейността: Свищов, 5250, жк Западна Индустриална ЗонаПлощадка "Свилоза"
 5. Данни за кореспонденция: Свищов, 5250, жк Западна Индустриална Зона, Площадка "Свилоза"
 6. E-mail: office@ecoefect.com
 7. Тел: +359 888 029 497

  Надзорни органи :

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

III. Общи Разпоредби

Услугите и Интернет страницата функционират съгласно правилата описани в Общите условия.

Доставчикът по никакъв начин не гарантира постоянното функциониране на страницата, както и дали Интернет страницата не съдържа грешки.

Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

Доставчикът си запазва правото да променя структурата или съдържанието на Интернет страницата, без да уведомява предварително Ползвателя. Направените промени влизат в сила след като са публикувани на Интернет страницата.

 

IV. Характеристики на Услугата

 

Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Интернет страницата, са следните:

Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, предоставяните от него услуги, информационни статии, контакти, клиенти и партньори и други.

Доставчикът предоставя възможност за извършване на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата.

Доставчикът предоставя възможност за извършване на електронни запитвания чрез бърза форма за контакт за запитване в Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни изисканите от Доставчика полета. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, е сключил договор с Доставчика едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика.

Доставчикът предоставя възможност за изпращане на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл адрес, посредством функционални линкове(връзки) от Интернет страницата.

За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата, място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика.

Доставчикът предоставя възможност за препращане на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика.

Доставчикът предоставя възможност за смяна езика на съдържанието в уеб сайта, чрез избор на функционални бутони.
Доставчикът не гарантира възможността за превод на всяко едно съдържание в Интернет страницата.

 

V. Права върху интелектуална собственост

 

Цялата информация, публикувана на Интернет страницата: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.

Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната точка.
Използването на информацията, посочена в т.1. на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.

Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува както и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

 

VI. Други Условия

 

Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват консултация, предоставена от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Интернет страницата.

Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.
Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 07.02.2019г.

Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

С използването на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че гарантира за тяхното спазване.